REGLEMENT

REGLEMENT van INWENDIGE ORDE

 • De intredende leden zijn verplicht dit reglement te lezen. Bij de minderjarigen zijn het de ouders die hen inlichten over dit kringreglement. Bij de betaling van de eerste bijdrage wordt aangenomen dat het lid kennis heeft genomen van dit reglement.

 • In het lidgeld is begrepen: de verplichte bijdrage aan de turnfederatie en de verplichte verzekering. Intekenen op een verzekering met verhoogde waarborg is mogelijk, mits een kleine bijbetaling die jaarlijks wordt bepaald door de turnfederatie.

 • Het lidgeld, welke door de leden betaald dient te worden, zal telkens bij het begin van het seizoen worden medegedeeld, en dient in één maal verrekend te worden. Afwijkingen hierop kunnen worden toegestaan na raadpleging van de penningmeester (vb. meerdere leden in één gezin).

 • Bij ontslagname verliest het lid het recht op de door hem/ haar betaalde lidgeld.

 • Om te mogen deelnemen aan de turnlessen dient het lid zijn/ haar lidgeld te hebben betaald. Uitzondering hierop is de eerste kennismakingsles.

 • Ieder lid moet de afdeling aannemen die door het technisch bestuur (leiding) wordt toegewezen. Uitzonderingen kunnen door de leiding van de afdeling in samenspraak met de hoofdleiding worden toegestaan.

 • De leden worden verdeeld over verschillende afdelingen volgens leeftijd en kunnen.

 • De indeling van de turnlessen zal telkens bij het begin van het seizoen worden medegedeeld en kan worden aangepast naargelang de noodwendigheden.

 • Voor de minderjarige leden wordt van de ouders verlangd dat zij de leiding verwittigen bij afwezigheid van hun zoon/ dochter.

 • Ieder lid dient in orde te zijn met de voorgeschreven kledij voor de wedstrijden. Tijdens de turnlessen is de keuze van de kledij vrij, voor zover ze voldoet aan de norm van gymnastiekkledij.

 • de kringkledij dient door de leden te worden aangeschaft.

 • De gymnasten mogen 10 minuten voor de aanvang van de les ter plaatse zijn . De kinderen dienen zich onmiddellijk huiswaarts te begeven na het beëindigen van de turnlessen.

 • Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers of in de turnzalen.

 • Tijdens de turnlessen wordt de toegang ontzegd aan elk onbevoegd persoon.

 • Telaatkomers mogen enkel mits toestemming van de lesgever hun plaats innemen.

 • De lesgever zorgt voor de orde en het gunstig verloop van de les.

 • De leden zijn volstrekte gehoorzaamheid verschuldigd aan de leiding, het toezichtpersoneel en het bestuur. Deze hebben het recht een lid wegens wangedrag van de les uit te sluiten.

 • Voor zwaardere straffen beslist het bestuur in samenspraak met de leiding. Bij uitsluiting wordt het betaalde lidgeld niet terugbetaald.

 • Iedereen kan lid worden van ILOKA, ongeacht nationaliteit, geloofsovertuiging of huidskleur. De leiding zal erop toezien dat racistische opmerkingen en pestgedrag niet worden geduld. Pestgedrag is ontoelaatbaar ( uitsluiting na 1 verwittiging) en fair- play is zowel in de les als op wedstrijden van toepassing.

 • Het bestuur en de leiding is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke voorwerpen .

I.L.O.K.A.

Het bestuur

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s